Bezpieczny dom

Nasza placówka realizuje grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników w Domu Seniora Tatrzańska Jesień  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 29 400 zł  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021

W wyniku realizacji grantu doposażono stanowiska pracy oraz mieszkańców Domu Seniora Tatrzańska Jesień w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii Covid – 19 tj.: maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji sprzętu, ciała i powierzchni, a także doposażono placówkę w sprzęt  tj:  ssak elektryczny, nebulizator, aparaty do mierzenia ciśnienia termometry i pulsoksymetry.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.